Cookie beleid v.v. DZS

De website van v.v. DZS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

Vereniging De Zilveren Schapen d.d. februari 2012

 

Artikel 1, algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd De Zilveren Schapen, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 11 januari 1966 en is gevestigd te Wijdewormer Gemeente Wormerland.

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op .. februari 2012.

 

Artikel 2, leden

De vereniging bestaat uit spelende leden en niet-spelende leden. Tevens zijn de leden onder te verdelen in;

a. Jeugdleden; die leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van negentien jaar nog niet hebben bereikt.

b. Seniorleden; die leden die bij aanvang van het kalenderjaar negentien jaar of ouder zijn.

Verder kent de vereniging de volgende ledencategorieën:

 

·         F- pupillen                            :  6-8  jaar

·         E- pupillen                            :  8-10  jaar

·         D- pupillen                            : 10-12  jaar

·         C- junioren                            : 12-14  jaar

·         B- junioren                            : 14-16  jaar

·         A- junioren                            : 16-18  jaar

·         Senioren                               : 18 jaar en ouder

·         Werkende leden

·         Ereleden / Leden van verdienste

·         Niet spelend lid / Begunstigers

 

Werkende leden zijn leden, die actief zijn in de vereniging, anders dan spelend en die werkzaamheden en taken verrichten ten behoeve van de vereniging. Ivm de risico’s die zich tijdens werkzaamheden/taken op het sportcomplex kunnen voldoen moet de vereniging aan de KNVB een contributie inclusief verplichte verzekering voldoen. Voor deze leden neemt de vereniging deze kosten voor haar rekening.

 

Leden van verdienste en Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 

Artikel 3, onderscheidingen

Leden van de vereniging die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 1/2 der geldig uitgebrachte stemmen +1 worden benoemd tot Erelid of Lid van Verdienste. Op Ereleden en Leden van Verdienste rusten alle rechten en verplichtingen van gewone leden met uitzondering van de contributiebetaling zie ook artikel 2.

 

 

Artikel 4, het lidmaatschap

1. Aanmelding bij de vereniging geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, of via het aanmeldingsformulier op de website van de vereniging.

2. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk/per e-mail bij de ledenadministratie te geschieden en gaat pas in op het moment dat deze de ontvangst van de opzegging schriftelijk/per e-mail heeft bevestigd.

 

Artikel 5, begunstigers

1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.

2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 6, rechten en plichten van leden

Buiten de rechten en verplichtingen, geregeld in de artikelen 5 + 18 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. Deze rechten en plichten worden zonodig in het vervolg van dit reglement nader uiteen gezet.

1. Bij toetreding als lid hebben zij kunnen kennis nemen van de elektronische versie van deze documenten op de website van de vereniging en worden zij geacht hiermee bekend te zijn.

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur of KNVB niet anders is bepaald.

4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

5. Zij hebben de plicht de ledenadministratie schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

8. Zij hebben de plicht na een overduidelijk verkregen letsel tijdens verenigingsactiviteiten binnen 24 uur de secretaris daarvan in kennis te stellen.

9. Zij hebben de plicht regelmatig terugkerende werkzaamheden op aanwijzing van bestuur en of vrijwilligerscommissie uit te voeren. Hiertoe wordt jaarlijks een klussenlijst opgesteld door de vrijwilligerscommissie en gepubliceerd op de website.

De verplichting van werkzaamheid rust op de ouders van de leden tot en met de E-jeugd.

 

Artikel 7, hoogte contributie en contributiebetaling

Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld.

1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voorstel van het bestuur. De vereniging kent verschillende betalingscategorieën voor de verschillende leden categorieën, zie artikel 2. Bij tussentijds vertrek vindt geen restitutie van (een deel van) de contributie plaats. Uitzonderingen hierop zijn:

·         Verhuizingen verder dan 35 kilometer buiten het sportcomplex van de vereniging.

·         Aaneengesloten ziekte of blessure, langer dan de halve competitie.

Betalingen zullen evenredig naar de tijdsduur moeten worden voldaan (één maand afronding naar boven).

2. De contributie dient bij voorkeur te worden voldaan middels een toestemming voor automatisch incasso. De leden die deze toestemming niet hebben verleend, ontvangen voor aanvang van het nieuwe seizoen een acceptgirokaart voor betaling van de contributie. (Een opslag van € 5,00 wordt in rekening wordt gebracht) Er dient per ommegaande, doch uiterlijk voor 1 november van het lopende seizoen te worden betaald. Bij betaling van het jaarbedrag in één keer verkrijgt men een korting.

Ook bij 3 of meer leden uit één gezin verleent de vereniging een korting van een jaarlijks vast te stellen bedrag, dat in mindering wordt gebracht op de nota van het oudste lid.

3. De jaarbedragen, contributiegelden, kortingen, etc. staan jaarlijks vermeld op de website.

4. Wanneer een lid betalingsachterstand kent zal hij in eerste instantie telefonisch/schriftelijk worden gemaand. Na 2e dwingende aanmaning inclusief opslag van administratiekosten dient binnen 14 dagen de achterstand voldaan te zijn. Mocht betaling uitblijven dan zal hij/zij worden uitgesloten van de training en het spelen van wedstrijden en alle andere activiteiten tot dat de contributiebetaling door de penningmeester is ontvangen.

 

Artikel 8, straffen en boetes

1. In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, zullen op de leden worden verhaald. Indien toestemming voor automatisch incasso van de contributie is gegeven (zie artikel 7.2), dan zal ook de eventueel door de KNVB opgelegde boete middels automatisch incasso worden verhaald.

3. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB aan een team, als gevolg waarvan een boete door de KNVB aan de vereniging wordt opgelegd, worden met de leden van het betreffende team verrekend.

4. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, los van een eventuele straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, straffen vanuit de vereniging op te leggen.

5. Bij een door het bestuur opgelegde straf, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij het dagelijks bestuur. Dit beroep dient 14 dagen na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij het dagelijks bestuur. De gestrafte kan beroep aantekenen middels een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 9, clubtenue

1. Het wedstrijdtenue van de vereniging bestaat uit:

a. shirt: Oranje

b. broek: Wit

c. kousen: Blauw

2. Omwille van de uniformiteit heeft de vereniging een kledingplan opgesteld en geldt voor elk lid verplichting van deelname aan dit kledingplan. De kosten voor dit kledingplan zijn inbegrepen in de jaarlijkse contributiebetaling.

3. Voor gesponsorde kleding, zoals afwijkende uittenues en van logo's voorziene sponsorkleding, zijn de hierna volgende regels van toepassing;

Na goedkeuring door het bestuur en of sponsorcommissie wordt, ter handhaving van de uniformiteit, de kleding besteld door de vereniging en of een daartoe aangewezen bestuurs- of commissielid  bij een door de vereniging geselecteerd verkooppunt.

 

Artikel 10, bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een nader door de Algemene Ledenvergadering te bepalen aantal leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, al datgene dat in de Taak- en Functiebeschrijving van het bestuur en de afzonderlijke leden is opgenomen. Deze Taak en Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.

3. Het bestuur vergadert als regel één maal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

Artikel 11, het dagelijks bestuur

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging, op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2. Tot de taken van het dagelijks bestuur valt verder al datgene dat in de Taak en Functiebeschrijving van het dagelijks bestuur en haar afzonderlijke leden is opgenomen. Deze Taak en Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.

 

Artikel 12, bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Het is mogelijk dat bestuurleden zich opnieuw verkiesbaar stellen.

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat, eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 13, overige commissies

1. Voor het uitvoeren van specifieke taken kunnen de Algemene Ledenvergadering en het bestuur commissies in het leven roepen.

2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor onbepaalde tijd of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.

3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie vastgelegd in de Taak & Functieomschrijving van de commissie en haar individuele leden. Deze Taak & Functiebeschrijvingen liggen ter inzage bij de secretaris.

4. Commissies ressorteren onder een bestuurslid die tevens deel uitmaakt van die commissie. Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor de periodieke rapportage aan het bestuur.

5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

 

Artikel 14, gebouwen en zaken van de vereniging

1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden, welke in de gebouwen of op het complex van de vereniging aanwezig zijn.

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan op de website.

3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde ruimten van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

4. Het bestuur is bevoegd, om personen de toegang tot het complex of gebouwen te ontzeggen.

5. Een deel van het gebouw is ingericht als kantine met horecavergunning en wordt dus door de wet beschouwd als een horecagelegenheid. Op de kantine is het "Bestuursreglement sportkantines" en de “Hygiëne code Horeca” van toepassing, welke ter inzage liggen bij de secretaris.

6. Het is niet toegestaan de kantine te betreden met voetbalschoenen aan.

7. Op speeldagen is een bestuurslid van de vereniging, of een door het bestuur aan te wijzen gastvrouw/-heer, verantwoordelijk voor de ontvangst van bezoekende verenigingen en de scheidsrechters en voor de afsluiting van het complex. De roulatieschema's en een opsomming van de aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in een afzonderlijk reglement.

8. Op last van de KNVB wordt er anderhalf uur na afloop van de wedstrijd geen drank meer geschonken of getapt, terwijl de kantine uiterlijk 2 uur na afloop van de laatste wedstrijd zal worden gesloten. In voorkomende gevallen kan hier, na overleg met bestuur en kantinedienst, van worden afgeweken. Betaling van consumpties dient te allen tijde contact te geschieden.

9. Indien de velden door de consul en/of scheidsrechter en/of gemeente zijn afgekeurd, is het verboden deze te betreden.

10. Indien weers- en of andere bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven beslist het bestuur over het verdere gebruik van het veld.

11. De commissarissen/bestuurders/trainers/coaches/etc.  belast met de zorg voor het materiaal/apparatuur kunnen in overleg met het hoofdbestuur deze zaken buiten gebruik stellen.

 

Artikel 15, rookbeleid

Bij de vereniging bestaat het volgende rookbeleid;

- In het gehele verenigingsgebouw wordt niet gerookt, behalve de aangewezen ruimte.

- Binnen de afscheidingen van de (kunst)grasvelden wordt niet gerookt.

- Rondom de wedstrijden en trainingen van de pupillen wordt door de leiders en trainers van deze teams niet gerookt.

 

Artikel 16, wedstrijden

1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht dit tijdig en onder opgaaf van reden te melden op de door de vereniging aangegeven wijze.

2. Bij wedstrijden zal ieder jeugdteam vergezeld moeten zijn van een leider, aan te wijzen in overleg met het jeugdbestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het jeugdbestuur.

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen (zie artikel 9).

4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer-der of de leider.

5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

6. Behaalde prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede

7. In kleedkamers wordt niet gerookt, geen alcohol gedronken en deze worden na afloop netjes achter gelaten. Zaken van waarde kunnen in de bestuurskamer worden afgegeven. Bij uitwedstrijden wordt van een team, onder andere t.a.v. van de kleedkamers, eenzelfde gedrag verwacht.

8. Op wedstrijddagen geldt een regeling met betrekking tot gastvrouw c.q. gastheerschap (zie artikel 14).

 

Artikel 18, aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen individuele leden aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 19: Richtlijnen in geval van lief en leed.

Overlijden.

Als een lid, of iemand die op andere wijze nauw betrokken is bij de vereniging, komt te overlijden, dan besteedt de vereniging daar op gepaste wijze aandacht aan. Het bestuur heeft daar bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden voor:

? Vermelding op de website van de vereniging

? Eén minuut stilte bij aanvang van wedstrijd of wedstrijden

? Dragen van een rouwband bij wedstrijd of wedstrijden

? Bloemen bij begrafenis of crematie

? Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuursleden bij de uitvaartdienst en/of tijdens de condoleance

? Toespraak tijdens de uitvaartdienst

? Rouwadvertentie in plaatselijke kranten

 

Het dagelijks bestuur beslist zo spoedig mogelijk na het bekend worden van het overlijden, in overleg met de nabestaanden, op welke wijze er aandacht aan het overlijden besteed wordt. In het geval dat de overledene een relatie had met de jeugdafdeling neemt de jeugdvoorzitter ook deel aan de besluitvorming.

In geval van overlijden van een bestuurslid of erelid, of indien het een speler/speelster of trainer/leider van een team betreft, kan het dagelijks bestuur ook besluiten één of meerdere wedstrijden uit te stellen. In dit geval moeten de regels worden gevolgd, zoals die door de KNVB zijn vastgesteld.

In geval van een "Nationale gebeurtenis", bijvoorbeeld het overlijden van een lid van het koninklijk huis, zullen de richtlijnen van de KNVB worden gevolgd.

Jubilea leden.

Aan verenigingsjubilarissen (12,5 , 25, 40, 50 en 60-jarig jubileum) zal aandacht besteed worden, middels een attentie en bloemen.

Feestelijke gebeurtenissen in de privé-sfeer.

Vanuit de vereniging wordt er richting leden in principe geen aandacht besteed aan feestelijkheden zoals verjaardagen, bruiloften, jubilea, geboortes en andere heugelijke gebeurtenissen tenzij het bestuur anders beslist. Hoe er gereageerd wordt op uitnodigingen voor evenementen, zoals bij voorbeeld jubilea, wordt beslist door het dagelijks bestuur.

Beëindigen functie door kader- en bestuursleden.

Vanuit het bestuur of jeugdbestuur zal hier met een passende attentie aandacht aan worden besteed.

Ziektes/blessures.

Indien (kader)leden geruime tijd geblesseerd of ziek zijn, dan zal het bestuur of jeugdbestuur namens de gehele vereniging bij deze leden een passende attentie bezorgen.

 

Overige (bijzondere) gebeurtenissen, etc. zullen door het bestuur in de maandelijkse vergadering worden besproken en zonodig wordt hier op gepaste wijze aandacht aan besteed.

 

Artikel 20, het clubblad

De vereniging heeft geen clubblad welke aan huis wordt bezorgd. Informatie vanuit de vereniging en aankondigingen van ledenvergaderingen, wedstijdprogramma’s, etc., etc., worden vermeld op de website van de vereniging. De leden worden geacht via dit kanaal kennis te nemen van de voor hen relevante informatie.

Tevens zal de vereniging middels haar digitale informatiebord in de kantine diverse mededelingen en of aankondigingen doen.

 

Artikel 21, sponsoring

Sponsoring is bij De Zilveren Schapen een interessante zaak, zowel voor de sponsor als voor de vereniging. Er zijn diverse soorten van sponsoring, onder meer reclame via een bord of advertentie op de website/digitale mededelingenbord, adoptie van een team (kleding) of geleding of middels éénmalige sponsoring van een evenement. Alle soorten van sponsoring hebben echter één ding gemeen: een sponsorovereenkomst behoeft de goedkeuring van de sponsorcommissie en wordt middels een contract vastgelegd. Het sponsorplan van de vereniging kan worden aangevraagd bij de sponsorcommissie.

 

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikt medium en plaats voor de leden ter inzage zijn tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 50% plus één van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 23, slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie op de  website.

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging op .. februari 2012

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:

 

De secretaris:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!