Situatie 2013-14 - Voetbalvereniging DZS Neck

Situatie 2013-14

Nieuw sportcomplex Neck | 2003 - ?

Vanaf 2003 zijn de gemeente Wormerland, BPD (in de eerste jaren Bouwfonds) en de verenigingen WWSV en DZS bezig met de renovatie van het sportcomplex in Wijdewormer. Diverse plannen zijn in de periode 2003-2013 de revue gepasseerd. Rijp en groen.
Om het overzichtelijk te houden starten we dit overzicht en de informatievoorziening vanaf 2013, met de plannen voor renovatie zoals die ook nog op dit moment, anno 2017, voorliggen bij alle partijen.

Hoe stonden we ervoor in Stand van zaken Nieuw Complex in periode 2013-2014


februari 2014
 - In afwachting van definitief bestemmingsplan
Even een update over de vorderingen rondom het nieuwe sportcomplex. Na het akkoord van zowel de leden van DZS als WWSV op het plan Nieuw Complex heeft medio december 2013 de gemeenteraad groen licht gegeven aan het Voorontwerp. Richting het definitieve bestemmingsplan hebben derden de tijd gehad om hun zienswijze in te dienen. Inmiddels heeft de gemeente de diverse zienswijzen ontvangen en zullen zij daarmee het definitieve bestemmingsplan opstellen. De gemeente Wormerland is nu dus aan zet.


Vervolgtraject
Hoe gaat het dan verder, welke stappen zullen er nog genomen moeten worden voordat we met definitieve plan aan de slag kunnen? Het College van B&W zal rekening houdend met de ingediende zienswijze haar definitieve bestemmingsplan opstellen en aan de gemeenteraad voorleggen ter goedkeuring.
A
ls de gemeenteraad akkoord is zal het plan gepubliceerd worden. Daarna kunnen 6 weken lang bezwaren ingediend worden. De gemeente zal dan reageren op de ingebrachte bezwaren.
Nadat bezwaren adequaat zijn behandeld zal er wederom een termijn van 6 weken gelden voor bezwaren die ingediend kunnen worden op de plannen bij de Provincie NH. Na de afhandeling van de bezwaren door de provincie ligt het plan definitief ten uitvoer.

De mensen van de commissie Nieuw Complex van DZS staan inmiddels in de startblokken om allerlei zaken uit te gaan rollen.


Onderstaand een overzicht van alle stappen en gebeurtenissen tot nu toe.  Vanaf de start van de DZS commissie Nieuw Complex (onderaan document) tot de meeste recente gebeurtenissen (bovenaan): 

· 2013.12.10 - Akkoord gemeenteraad voorontwerp bestemmingsplan
· 2013.06.26 - Brief DZS voor principe akkoord plan nieuw complex
· 2013.06.25 - Akkoord leden plan nieuw Complex tijdens Extra ALV DZS
· 2013.06.04 - Gesprek Gemeente (Wethouder R. Hendriks en mw. A De Groot) en DZS
· 2013.05.31 - Schriftelijke reactie DZS op gesprek gemeente-DZS d.d. 22 mei 2013
· 2013.05.22 - Brief van gemeente met verslag overleg d.d. 29 april jl.
· 2013.05.13 - Schriftelijke reactie DZS op gesprek gemeente-DZS d.d. 29 april 2013
· 2013.04.29 - Gesprek Gemeente (Wethouder R. Hendriks) en DZS
· 2013.03.29 - Brief Bouwfonds
· 2013.02.01 - Brief DZS voor principe akkoord plan nieuw complex
· 2013.01.28 - ALV DZS
· 2012.12.17 - Presentatie plan gemeente Wormerland en Bouwfonds aan DZS
· 2011.06.30 - Aanvang commissie Nieuw Complex


2013.-06.26 Brief DZS Akkoord ALV van DZS voor Plan nieuw complex Neck


Wijdewormer, 26 juni 2013

Betreft:  Plan nieuw complex Neck - Akkoord ALV van DZS

Geacht College van Burgemeester en Wethouders Wormerland,

Wij zijn bijzonder  verheugd u te kunnen meedelen dat de ALV van DZS tijdens een extra vergadering d.d. 25 juni jl. ingestemd heeft met het plan voor het nieuwe sportcomplex in Neck.

Met deze brief willen wij, het bestuur van de voetbalvereniging DZS, gevestigd te Neck, u dan ook officieel ons akkoord voor dit plan overbrengen.  Een en ander conform de afspraken die de gemeente Wormerland, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en v.v. DZS in de afgelopen periode met elkaar hebben gemaakt en die vastgelegd is in correspondentie per post en e-mail.

Het doet ons deugd dat wij met u en het Bouwfonds een constructieve en vruchtbare samenwerking kennen en wij spreken dan ook sterk de wens uit dat deze vorm van overleg en samenwerking mag leiden tot een geweldig nieuw complex waar verenigingen maar ook de gemeenschap van Neck bijzonder trots op zullen zijn en vele jaren plezier aan zullen beleven.

Rest ons het College van B&W veel succes te wensen in een spoedige voortgang van het /proces en procedurele zaken. Wij gaan ervan uit dat wij door u op de hoogte gehouden worden van alle ambtelijke zaken betreffende het complex.

Met sportieve groet, Hoofdbestuur van Voetbalvereniging De Zilveren Schapen,


2013.06.25 - Extra ALV DZS- Akkoord DZS voor plan sportcomplex Neck

Tijdens Extra ALV van DZS d.d. 25 juni a.s. Op de bijzonder ALV van DZS hebben de leden akkoord gegeven aan het plan voor het nieuwe sportcomplex in Neck.  Tijdens de vergadering hebben de Commissie Nieuw Complex en het Bestuur uitvoerig toegelicht hoe het plan gerealiseerd gaat worden. Dit gebeurde o.a.met een prachtige 3D schets van het complex gemaakt door Paul Soederhuysen. In de afgelopen periode hebben de gemeente, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. en DZS diverse malen met elkaar om tafel gezeten om het plan mogelijk te maken en de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken. Door het bewegen van alle partijen ligt er nu een plan waar alle partijen enthousiast over zijn en waarmee DZS klaar zal zijn voor de toekomst. DZS zal zelf ook een stevig bedrag moeten ophoesten om een en ander mogelijk te maken. Dat zal het doen met diverse activiteiten en het benaderen van fondsen. Dit werd toegelicht door Onno Oudewortel van de Sponsorclub DZS. Uiteindelijk gingen de leden met overweldigende meerderheid akkoord met het plan. Het bestuur van DZS zal het akkoord overbrengen aan de gemeente Wormerland die de verdere besluitvorming in gang zal zetten. WWSV had al eerder, december 2012, zijn akkoord gegeven aan de gemeente.

2013.06.11 - Gesprek DZS - Bouwfonds

2013.06.04 - Gesprek Gemeente (Wethouder R. Hendriks en mw. A De Groot) en DZS 

DZS - Verslag overleg herinrichting en privatisering sportvelden

2013.05.31 - Schriftelijke reactie DZS op gesprek gemeente-DZS d.d. 22 mei 2013

Weledelgestrenge heer Tange en mevrouw van den Hende,
 
Het bestuur van DZS heeft 23 mei jl. het verslag van het overleg gemeente Wormerland-DZS d.d. 29 april 2013 en uw begeleidend schrijven in goede orde ontvangen. Naar aanleiding van dit overleg en vooruitlopend op uw schrijven heeft het DZS-bestuur op 13 mei jl. de gemeente Wormerland al een schriftelijke reactie gestuurd. Deze reactie is nogmaals meegezonden in de bijlage.
Wij herkennen ons in het verslag van het overleg d.d. 29 april jl. Het begeleidend schrijven bij het verslag heeft ons verbaasd en vinden wij weinig gepast. Zeker de passage dat DZS geen kunstgrasveld en kantine ambieert. Graag verwijzen wij hiervoor naar onze brief van 13 mei jl. Als vereniging en bestuur van DZS zijn wij verantwoordelijk voor een solide financieel beheer van onze club. Het plan brengt nu eenmaal financiële risico's met zich mee en daarvoor zoeken wij met u naar een oplossing.

Wij zijn dan ook verheugd dat we 4 juni a.s. opnieuw met uw wethouder R. Hendriks en wethouder mevrouw A. De Groot om tafel zitten om de zaken door te spreken. Wij gaan er vanuit dat we dan nader tot elkaar zullen komen en dit voorstel met vertrouwen in de extra ALV van DZS d.d. 25 juni a.s. aan onze leden kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,  Hoofdbestuur De Zilveren Schapen


2013.05.22 - Brief van gemeente met verslag overleg d.d. 29 april jl.

verslag 29 april wethouders en brief burg.bouwfonds


2013.05.13 – Schriftelijke reactie DZS op gesprek gemeente-DZS d.d. 29 april 2013

DZS - Brief nieuw complex - versie d d 13 05 13


2013.04.29 - Gesprek Gemeente (Wethouder R. Hendriks) en DZS

Op het stadhuis van de gemeente Wormerland hebben wethouder Ronald Hendriks en namens DZS Ger Boers en Erik Kenter een gesprek over het principe akkoord van DZS voor het plan voor het nieuwe complex. Een stroef gesprek. De gemeente is niet te spreken over de voorwaarden die DZS stelt aan het akkoord voor het plan.Zie ook het verslag onder 2013.05.22.


2013.03.29 – Brief Bouwfonds

Brief 1 en Brief 2

 

2013.02.01 - Brief DZS voor principe akkoord plan nieuw complex

Brief complex gemeente-DZS - versie d.d. 01.02.13


2013.01.28 - ALV DZS

Tijdens een druk bezochte Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 januari a.s. hebben de leden van DZS zich uitgesproken voor een principe akkoord op het plan van het nieuwe complex. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was veel enthousiasme voor de plan maar er waren ook veel vragen over de financiële consequenties en haalbaarheid ervan. Uiteindelijk ging de vergadering onder voorwaarden akkoord met het plan voor het nieuwe complex. Alleen de leden van 18 jaar en ouder hebben volgens de DZS-statuten stemrecht en hebben hun stem uitgebracht.

Het bestuur van DZS spreekt met de leden af dit 'principe akkoord' op korte termijn overbrengen aan de gemeente Wormerland.


2012.12.17 - Presentatie plan gemeente Wormerland en Bouwfonds aan DZS

Zie de tekening onder verslag 29 april brief Bouwfonds.


2011.06.30 – Aanvang commissie Nieuw Complex

Op 30 juni 2011 worden allerlei DZS’ers uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de commissie Nieuw Complex. Deze groep gaat de gang van zaken en werkzaamheden rondom het nieuwe complex coördineren. Zij houden zich bezig met de bouw (gebouwen en velden), gesprekken met gemeente en Bouwfonds, Financiën, Stichting, tekening, Fondsenwerving en Communicatie. Medio 2013 bestaat de commissie uit de volgende mensen: Erik Kenter, Ger Boers, Bas van der Kraats, Paul Soederhuizen, Douwe Bleeker, Henk Gans, Ron van Dorp, Petro Knook, Klaas Soederhuizen, Onno Oudewortel en Michiel Bormans. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!